Beli is een van de oudste en in de geschiedenis de belangrijkste plaatsen van Cres. De stad is als een acropolis gebouwd en is gelegen op een hoge berg boven de oostelijke kust van de noordkant van het eiland. In de stad is het Eko centrum ˝Caput Insulae˝ actief dat zich met de bescherming van natuurlijke diversiteit, traditionele waarden en cultureel-historisch erfgoed van het eiland bezig houdt, en daarnaast zijn ze verantwoordelijk voor de uitvoering van de beschermingsplannen voor de vale gier.

(BRON :CROATIA.HR)

Beli is een van de oudste nederzettingen op Cres die vroeger in het verleden een prominente rol spelen in de. A settlement organised like an acropolis, Beli is situated on a 130m high hill above the eastern coast of the northern part of the island, on the site of a prehistoric hill-fort. Een schikking georganiseerd als een acropolis, is Beli gelegen op een 130m hoge heuvel boven de oostelijke kust van het noordelijke deel van het eiland, op de site van een prehistorische heuvel-fort. Today it is a typical, closely- built, seaside village, rich in cultural and historical monuments. Vandaag is het een typische, nauw gebouwde, dorpje aan zee, rijk aan culturele en historische monumenten. Let us name just some of them: a parish church with a semicircular apse of an older Romanic church, in which several valuable Glagolitic inscriptions are to be found, the Romanic church of St. Maria with a museum collection, the Gothic one-nave church of St. Anthony situated at the town cemetery, prehistoric stables at the entrance to the town and a Roman bridge over the canyon. Laat ons de naam van slechts enkele van hen: een parochiekerk met een halfronde apsis van een oudere Romaanse kerk, waarin een aantal waardevolle Glagolitische inscripties te vinden zijn, de Romaanse kerk van St. Maria met een museale collectie, de gotische kerk met een schip van St. Anthony ligt op het gemeentehuis begraafplaats, prehistorische stallen bij de ingang van de stad en een Romeinse brug over de canyon. A stone head of king Abel should also be noted. Een stenen hoofd van koning Abel moet ook worden opgemerkt. The inhabitants of Beli used to be engaged in agriculture, fishing and cattle breeding. De inwoners van Beli gebruikt te worden die in de landbouw, visserij en veeteelt. Today Beli, with its beautiful pebbly beach and well protected harbour, has grown into a tourist resort, whose economy is based on family and camping tourism. Due to the fact that beautiful forests of Tramontane are in its neighbourhood, Beli becomes increasingly popular as a starting point of long walks in the countryside. Vandaag Beli, met zijn mooie kiezelstrand en goed beschermde haven, is uitgegroeid tot een toeristische trekpleister, waarvan de economie is gebaseerd op familie en kamperen toerisme. Vanwege het feit dat mooie bossen van Tramontane zijn in haar omgeving, Beli wordt steeds populairder als een startpunt van lange wandelingen op het platteland.
ECO CENTER "Caput Insulae", an organisation which undertakes programmes of the preservation of natural versatility, original values and the cultural and historical heritage of Cres, opearates in Beli. ECO CENTER "Caput Insulae", een organisatie die zich ertoe verbindt Cres programma's van het behoud van de natuurlijke veelzijdigheid, oorspronkelijke waarden en de culturele en historische erfgoed van opearates in Beli. In order to make it easier for visitors to learn more about the heritage of Tramontana they have established a network of eco-educative paths functioning as a single exhibition "History and art in nature". Om het makkelijker voor bezoekers om "meer informatie over het erfgoed van de Tramontana hebben ze een netwerk van eco-educatieve paden functioneren als een enkele tentoonstelling" Geschiedenis en kunst in de natuur. The permanent exhibition "Biodiversity of the archipelago of Cres and Lošinj" is on display in the premises of the centre . De permanente tentoonstelling 'Biodiversiteit van de archipel van Cres en Lošinj "is te zien in de lokalen van het centrum. You may wish to use it as a starting point of the similar exhibition on display in the surrounding nature. U kunt wensen om het te gebruiken als uitgangspunt van de vergelijkbare tentoonstelling te zien in de omringende natuur. The center also carries out the programme of integral protection of griffon vulture. Het centrum voert ook het programma van de integrale bescherming van de vale gier.

 

(BRON:TZG CRES)

  • Vakantie in Beli, Kroatië - over Beli - Afbeelding 1
  • Vakantie in Beli, Kroatië - over Beli - Afbeelding 2